Administrarea structuriiSistemul permite structurarea informa?iei pe 4 nivele de navigare, dup? cum urmeaz?:

I.Pagina principal? de intrare în site (nivel 0)

Aceast? pagin? cuprinde trei zone distincte prin intermediul c?rora pute?i pune în eviden?? pagini din interiorul site-ului (de nivel 1,2 sau 3). Fiecare astfel de zon? cuprinde titlul paginii eviden?iate, un con?inut specific (în format HTML, editabil din interfa?a specific?), împreun? cu link-ul de acces la pagina respectiv?. Dispunerea zonelor de eviden?iere este stabilit? prin design-ul ini?ial ?i nu poate fi modificat? prin intermediul CMS.

Pentru pagina de intrare pute?i stabili ?i un scurt material descriptiv pentru întregul site.

Tot în pagina de intrare este prezent? o zon? de prezentare a ?tirilor - editabile prin modulul de Administrare ?tiri.

II.Pagini de nivel 1 – prezentarea sec?iunilor

III.Pagini de nivel 2 – prezentarea sub-sec?iunilor

IV.Pagini de nivel 3 – detaliere informa?ii

Este posibil ca informa?ia pe care dori?i s? o prezenta?i s? nu necesite utilizarea tuturor nivelelor prev?zute. Aceast? structur? arborescent? permite extinderile cerute de dezvolt?rile ulterioare ale activit??ii Dvs.

Pute?i ad?uga / edita / ?terge pagini de nivel 1,2 sau 3 accesând pagina "Sec?iunile site-ului" (link-ul "Con?inutul paginilor" din meniul lateral). Aici v? este prezentat? structura curent? a informa?iilor ?i ave?i acces la func?iile de:

 • editare
 • ?tergere (?tergerea unei pagini de nivel 1 sau 2 va determina de asemenea ?tergerea sub-paginilor aferente)
 • ad?ugare sub-meniu (doar pentru paginile de nivel 1 sau 2)
 • modificarea ordinii link-urilor în meniu
  • folosi?i aceast? facilitate pentru ca structura meniurilor s? reflecte intocmai ordinea pe care o dori?i
  • func?ioneaz? doar în interiorul grupului de pagini de acelasi nivel
  • în tabelul de prezentare da?i click pe titlul paginii cu care dori?i s? lucra?i – întreaga linie va fi eviden?iat? cu margini albastre – apoi folosi?i s?ge?ile sus/jos pentru repozi?ionarea liniei. Pagina va fi mutat? împreun? cu sub-paginile sale.
  • pute?i efectua într-o singura sesiune de modific?ri toate repozi?ion?rile dorite
  • dup? ac?iunile de repozi?ionare da?i click pe butonul de salvare dac? dori?i p?strarea pozi?ion?rii afi?ate

S.C. WebStreet S.R.L.

Doresc sa mă contactati pentru:
Administrarea structurii

Am citit si sunt de acord cu Termeni si Conditii generale